Uprawnienia do przewozu osób

 

Żeby zdobyć licencję na międzynarodowy przewóz osób, należy złożyć odpowiednie dokumenty do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wniosek o uzyskanie uprawnień do przewozu osób zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres,

 • czas, na jaki licencja ma być udzielona,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców bądź w ewidencji działalności gospodarczej,

 • określenie rodzaju i zakresu przewozu,

 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, będących w posiadaniu przedsiębiorcy ubiegającego się o udzielenie licencji.

przewóz osób

Załącznikami, które należy dostarczyć są:

 • kserokopie zaświadczeń o nadaniu numeru: identyfikacji statystycznej (REGON), identyfikacji podatkowej (NIP),

 • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy,

 • odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS),

 • aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków finansowych, wymaganych do prowadzenia i podjęcia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 • zaświadczenie o niekaralności osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby zarządzającej lub członków organu zarządzającego,

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełnią wymagania określone w przepisach,

 • wykaz pojazdów samochodowych z dołączonymi do nich kserokopiami dowodów rejestracyjnych.

Ponadto trzeba uiścić opłatę skarbową od wniosku i załączników oraz opłatę za udzielenie licencji w wysokości 3600 zł. 

Licencje na międzynarodowy przewóz osób wydaje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego.

Należy pamiętać, że organ licencyjny raz na 5 lat sprawdza,czy dany przedsiębiorca nadal spełnia warunki potrzebne do uzyskania uprawnień do przewozu osób.

W przypadku udzielania licencji na transport krajowy osób dostarcza się ten sam wniosek z identycznymi załącznikami.Instytucją odpowiedzialną za wydanie tego rodzaju licencji jest Starostwo Powiatowe. W tym wypadku opłata za udzielenie licencji na przewóz osób zależna jest od czasu, na jaki jej się udziela (od 2do 15 lat 700 zł, do 30 lat 800 zł, do 50 lat 900 zł).